“่供奉、祭祀”泰语怎么说?每日一词:บูชา的泰语正确发音、含义

“่供奉、祭祀”泰语怎么说?每日一词:บูชา的泰语正确发音、含义

很多人说学完了泰语入门语音,却不知如何继续下去:看到长句立刻头昏眼花,自己记单词又太无聊太枯燥,有时还特摸不着头脑……那不然,从今天起,跟着我们每天记一个单词吧。

说明:我们先从泰国小学一年级基础词汇开始学习哦。所学的单词会给出泰语音标,同时我们会将重点放在拼读规则上(分析单词到底发第几调), 并挑选单词的常见用法或是句子,和大家一起分享哦。接下来就开始我们要学习的单词吧。

[2021.2.3]第1826个词:บูชา

看到单词后要做的第一件事,就是一定要自己想想:它是有几个音节,每个音节分别应该读第几调哦。
小编有话:
如果总是靠别人告诉自己,那我们可能永远都只是能听懂,但不会自己分析思考哦,而且也不太容易记得住。以后看到生词,自己还是不会思考、不会读。
因为自己之前所听懂的,那些都还是老师的、是别人的知识,所以要自己努力试试,把它们转化成自己的知识哦
小编会将发音音标、声调以及示范音放在最下方
强烈希望大家自己分析好了怎么读之后,然后再到文末去“对答案”喏。

常见含义:
“[动词]买(佛像);供奉,祭祀
例:
โต๊ะบูชา 祭台,供桌
พิธีบูชา 祭祀仪式
บูชาพระ 供奉佛像
บูชาเทวดา 供奉神仙
บูชาด้วยดอกไม้และธูปเทียน
以花、香和蜡烛供奉
ไม่รู้ว่าจะบูชาในบ้านได้ไหม
不知道能不能在家供奉
ทำพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า
办祭祀仪式感谢上帝
ต้องพกติดตัว หรือ ตั้งบูชาที่บ้าน
要随身带着或是供奉在家
พระพุทธรูปองค์นี้บูชามาเท่าไร
请这尊佛像花了多少钱
เขาบอกว่าบูชาเจ้าแม่กวนอิมไม่ต้องงดกินเนื้อก็ได้
他说供奉观音菩萨不吃素也行。
คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยบูชาพระ
泰国人喜欢用花环供奉佛像。

词汇:
โต๊ะ桌子 พิธี仪式 ดอกไม้花 เทียน蜡烛 พก携带 งด放弃  นิยม喜欢 พวงมาลัย花环

发音声调分析:
บูชา 是由 ซ -ู + ช -า 4个部分组成的。

บูชา [บู-ชา] 有2个音节:บู、ชา。
บู 中辅音 + 长元音  → 第1调
ชา 低辅音 + 长元音 → 第1调

(你之前分析对了吗?^-^ )

音频示范:

RIPRO主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
泰语学习网 » “่供奉、祭祀”泰语怎么说?每日一词:บูชา的泰语正确发音、含义

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情